គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងអស់នៅកម្ពុជា​ជា​របស់ឯកជន មិនមែនជា​របស់រដ្ឋនោះទេ​ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ !

Le Ministère

Actualités


S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a rencontré S.E Monsieur Igor Morgulov.

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a rencontré S.E Monsieur Igor Morgulov, Vice-Ministre des Affaires Étrangères de la Fédération de Russie, 30 mars 2017.

Lire la suite

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a rencontré Monsieur Mom Rady.

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a rencontré Monsieur. Mom Rady, membre de la Chambre des représentants du Massachusetts au Ministère. 29 mars 2017.

Lire la suite

Visite de courtoisie à S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn de S.E Monsieur Xu Bu.

Visite de courtoisie à S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn de S.E Monsieur Xu Bu, Ambassadeur de la République Populaire de Chine auprès de l’ASEAN au Ministère. 24 mars 2017.

Lire la suite

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a visité et a offert des dons aux anciens combattants, familles d’anciens combattants, retraités et handicapés

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a visité et offert des dons aux anciens combattants, familles d’anciens combattants, retraités et handicapés au nombre de 500 personnes, le 18 mars 2017 à District de Sa Ang, Province de Kandal.

Lire la suite

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a rendu hommage et a déposé une couronne de fleurs à feu Samdech Vibol Panha Sok An.

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a mené les dirigeants du MFAIC pour rendre hommage et déposer une couronne de fleurs à feu Samdech Vibol Panha Sok An, ancien vice-Premier Ministre et Ministre du Conseil des Ministres qui est décédé à l’âge de 66 ans pour cause de la maladie, 15 mars 2017.

Lire la suite

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a rencontré Concetta Fierravanti-Wells.

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a rencontré Concetta Fierraventi-Wells, Sénatrice de Hon, Ministre Australienne du Développement International et du Pacifique.16 mars 2017.

Lire la suite

Culture