គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងអស់នៅកម្ពុជា​ជា​របស់ឯកជន មិនមែនជា​របស់រដ្ឋនោះទេ​ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ !

Le Ministère

Actualités


S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a rencontré des 7 ambassadeurs nouvellement nommés du Royaume du Cambodge aux pays étrangers, 21 avril 2017.

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a rencontré des 7 ambassadeurs nouvellement nommés du Royaume du Cambodge aux pays étrangers, 21 avril 2017.

Lire la suite

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a présidé à la Cérémonie de bénédiction à l’occasion du Nouvel An Khmer.

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a présidé à la Cérémonie de bénédiction à l’occasion du Nouvel An Khmer arrivera le 14 au 16 Avril 2017, 11 Avril 2017.

Lire la suite

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a présidé à la cérémonie de nomination des nouveaux Directeurs Généraux, Directeur de l’Institut, Directeurs Généraux adjoints et Directeurs.

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a présidé à la cérémonie de nomination des nouveaux Directeurs Généraux, Directeur de l’Institut, Directeurs Généraux adjoints et Directeurs de département du Ministère des affaires étrangères et de la Coopération Internationale, 10 Avril 2017.

Lire la suite

Visite de courtoisie à S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn de S.E Monsieur Thach Du.

Visite de courtoisie à S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn de S.E Monsieur Thach Du, Ambassadeur de la République Socialiste du Vietnam au Cambodge pour présenter ses vœux et offrir un bouquet de fleurs pour le Nouvel An Khmer du 14 – 16 Avril 2017.

Lire la suite

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Premier Ministre Cambodgien, a présidé à la cérémonie de signature entre S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn et S.E Monsieur HORINOUCHI Hidehisa.

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Premier Ministre du Cambodge, a présidé à la cérémonie de signature entre S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn et S.E Monsieur HORINOUCHI Hidehisa, Ambassadeur du Japon au Cambodge et entre S.E. Monsieur le Ministre d’Etat Aun Pornmoniroth et S.E. Monsieur. Yuichi SUGANO, Représentant en chef du bureau JICA Cambodia, 30 mars 2017.

Lire la suite

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a rencontré S.E Monsieur Igor Morgulov.

S.E Monsieur le Ministre d’État PRAK Sokhonn a rencontré S.E Monsieur Igor Morgulov, Vice-Ministre des Affaires Étrangères de la Fédération de Russie, 30 mars 2017.

Lire la suite

Culture