កម្ពុជាបានធ្វើជាប្រធានអាស៊ានចំនួន ២ លើក។ លើកទី១ នៅឆ្នាំ២០០២ និងលើកទី២ នៅឆ្នាំ២០១២។