កម្ពុជា បានក្លាយជាសមាជិកចុងក្រោយរបស់អាស៊ាន នៅក្នុងខែ មេសា ឆ្នាំ១៩៩៩។