ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ថ្នាក់ដឹកនាំ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

រដ្ឋលេខាធិការ

អនុរដ្ឋលេខាធិការ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

Ministry Of Foreign Affairs And International Cooperation 202007 1 251

អគ្គនាយកដ្ឋាន អឺរ៉ុប អាមេរិក និងអាហ្រ្វិក-មជ្ឈឹមបូព៌ា

Ministry Of Foreign Affairs And International Cooperation 202011 1 81

អគ្គនាយកដ្ឋាន អាស៊ាន

Ministry Of Foreign Affairs And International Cooperation 202007 1 253

អគ្គនាយកដ្ឋាន សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

Ministry Of Foreign Affairs And International Cooperation 202007 1 248

អគ្គនាយកដ្ឋាន កិច្ចការច្បាប់ កុងស៊ុល និងព្រំដែន

Ministry Of Foreign Affairs And International Cooperation 202007 1 249

អគ្គនាយកដ្ឋាន អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក

Ministry Of Foreign Affairs And International Cooperation 202007 1 250

អគ្គនាយកដ្ឋាន ស្រាវជ្រាវ វិភាគ និងព្យាករណ៍

Ministry Of Foreign Affairs And International Cooperation 202007 1 254

អគ្គាធិការដ្ឋាន

Ministry Of Foreign Affairs And International Cooperation 202007 1 255

វិទ្យាស្ថានជាតិការទូត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

Ministry Of Foreign Affairs And International Cooperation 202007 1 256