ទំនាក់ទំនងនាយកដ្ឋានកិច្ចការកុងស៊ុល

នាយកដ្ឋានកិច្ចការកុងស៊ុល

លេទូរស័ព្ទ: +855 23 969 417
E-mail: consulardept.mfaic@gmail.com
អាសយដ្ឋាន: លេខ ៣, វិថីសម្តេចហ៊ុនសែន,សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា