ស្វែងរកបន្ថែមនៅជំពូក IV និងជំពូក X ក្នុង ASEAN Charter.