ឯកសារ

Title Date Download
អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ០៥-កក្កដា-២០១៧ |
​អនុក្រឹត្យ​ ការកែប្រែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែម នៃអនុក្រឹត្យ ២៧៤ |
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ០៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ |
ច្បាប់ ស្តីពី សញ្ជាតិ ០៤-វិច្ឆិកា-២០១៦ |
ច្បាប់ ស្តីពី អន្តោប្រវេសន៍ ០៣-វិច្ឆិកា-២០១៦ |
ច្បាប់ ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ |
ច្បាប់ ស្តីពី វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ០២-វិច្ឆិកា-២០១៦ |
ច្បាប់ ស្តីពី របបសារព័ត៌មាន ០១-វិច្ឆិកា-២០១៦ |
ច្បាប់ ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល |
ធម្មនុញ្ញាអាស៊ាន ៣០-តុលា-២០១៦ |