សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មេសា 29, 2017

សេច​​ក្តី​ជូន​ព័ត៌​​មាន​​ស្តី​​ពី​​លទ្ធ​​ផល​​កិច្ច​​ប្រ​​ជុំ​​រដ្ឋ​​មន្រ្តី​​ការ​បរទេស​អា​ស៊ាន​ កិច្ច​ប្រ​ជុំ​លើក​ទី​១៥​របស់​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ស​ហ​គមន៌​ន​យោ​បាយ​ និង​សន្តិ​សុខ​អា​ស៊ាន​និង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​លើក​ទី​១៩​​របស់​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ស​ម្រប​សម្រួល​អា​ស៊ាន​ថ្ងៃ​ទី​ ២៨​ ខែ​មេ​សា​ ឆ្នាំ​២០១៧ ​ទី​ក្រុង​ម៉ា​នីល​ ប្រ​ទេស​ហ្វី​លី​ពីន