ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 26, 2017

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន បានជួបប្រជុំជាមួយឯកឧត្ដម Jean-Yves Le Drian រដ្ឋមន្រ្ដី អឺរ៉ុប និងការបរទេស នៃសារធារណរដ្ឋបារាំង ដើម្បីពិភាក្សាការងារ នៅទីក្រុងប៉ារីស

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន បានជួបប្រជុំជាមួយឯកឧត្ដម Jean-Yves Le Drian រដ្ឋមន្រ្ដី អឺរ៉ុប និងការបរទេស នៃសារធារណរដ្ឋបារាំង ដើម្បីពិភាក្សាការងារ នៅទីក្រុងប៉ារីស ។

លទ្ធផលអំពីជំនួប https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/13965