ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​កញ្ញា 27, 2017

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ​ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបជាមួយសមភាគីបារាំងរបស់ឯកឧត្តម គឺឯកឧត្តម Jean-Yves Le Drian រដ្ឋមន្រ្តីអឺរ៉ុប និងការបរទេស របស់សាធារណរដ្ឋបារាំង ដើម្បីពិភាក្សាការងារ នៅទីក្រុងប៉ារីស

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ​ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបជាមួយសមភាគីបារាំងរបស់ឯកឧត្តម គឺឯកឧត្តម Jean-Yves Le Drian រដ្ឋមន្រ្តីអឺរ៉ុប និងការបរទេស របស់សាធារណរដ្ឋបារាំង ដើម្បីពិភាក្សាការងារ នៅទីក្រុងប៉ារីស។