ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​វិច្ឆិកា 29, 2017

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងប៉ារីស នៅនិវេសនដ្ឋានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីស

នៅថ្ងៃ ពុធ ទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងប៉ារីស (ASEAN Committee in Paris : ACP) ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ចែម វីឌ្យ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋបារាំង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងប៉ារីស និងអាហារការងារថ្ងៃត្រង់របស់ ACP ជាមួយលោក Stève Gentili ប្រធានក្រុមហ៊ុន BRED ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅនិវេសនដ្ឋានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា នៅទីក្រុងប៉ារីស។