សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 29, 2018

លទ្ធ​ផល​នៃ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​កំ​ពូល​រំ​លឹក​ខួប​អ​នុស្សា​វ​រីយ៍​អា​ស៊ាន​-ឥណ្ឌា​និង​ពិ​ធី​អប​អរ​ទិ​វា​សា​ធា​រ​ណរដ្ឋ​លើក​ទី​៦៩។