សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 31, 2018

ជប៉ុន​បន្ត​ពង្រីក​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​លើ​គ្រប់​វិស័យ​ជាមួយ​កម្ពុជា។