សន្ធិសញ្ញា និងកិច្ចព្រមព្រៀង

  • ខែ​កុម្ភៈ 21, 2018

កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។