សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កក្កដា 31, 2018

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចំពោះការបោះឆ្នោត។