ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 30, 2018

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយសមភាគីរបស់ឯកឧត្តម គឺឯកឧត្តមបណ្ឌិត វីវៀន បាឡាក់គ្រីស្នាន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសសិង្ហបុរី

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយសមភាគីរបស់ឯកឧត្តម គឺឯកឧត្តមបណ្ឌិត វីវៀន បាឡាក់គ្រីស្នាន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសសិង្ហបុរី ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី។

លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ៖​ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/20707