សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 20, 2018

លទ្ធផល​នៃសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយផែនការមេស្តីអំពីការតភ្ជាប់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥ ជូនក្រសួង/ស្ថាប័នសំខាន់ៗនៃប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងវៀតណាម នៅថ្ងៃទី១៩-២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តសៀមរាប។