ដំណឹង

  • ខែ​វិច្ឆិកា 26, 2018

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសវៀតណាម តបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាម ប៊ីញ មិញ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសវៀតណាម តបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាម ប៊ីញ មិញ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម។