ដំណឹង

  • ខែ​មករា 25, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមពិសាបាយសាមគ្គីជាមួយអតីតសហការី/សហការីនី នៃថ្ងៃបង្កើតកាសែតកម្ពុជាលើកទី១ (២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩-២៥ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩)

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមពិសាបាយសាមគ្គីជាមួយអតីតសហការី/សហការីនី នៃថ្ងៃបង្កើតកាសែតកម្ពុជាលើកទី១ (២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩-២៥ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩)។