សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 28, 2019

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំសហប្រធាននៃគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-រុស្ស៊ី ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។