ដំណឹង

  • ខែ​មករា 31, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅធ្វើជាសហប្រធានជាមួយឯកឧត្តម ច ទីន រដ្ឋមន្រ្តីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កិច្ចប្រជុំលើកទី២ នៃគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជា-មីយ៉ាន់ម៉ា សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី

នៅសៀលថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅធ្វើជាសហប្រធានជាមួយឯកឧត្តម ច ទីន រដ្ឋមន្រ្តីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កិច្ចប្រជុំលើកទី២ នៃគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជា-មីយ៉ាន់ម៉ា សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីក្រុងណៃ ពីដោ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។