សុន្ទរកថា

  • ខែ​មីនា 8, 2019

សុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ របស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ ២០១៨ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី៥ ដល់ ៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។