ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មីនា 26, 2019

ឯកឧត្តម ជុំ សុន្ទរី ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក បានទទួលជួបនៅស្ថានទូតជាមួយ​​លោកស្រី Ann Mills-Griffiths ប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធជាតិនៃគ្រួសារ​អាមេរិកបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាម

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ជុំ សុន្ទរី ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក បានទទួលជួបនៅស្ថានទូតជាមួយ​​លោកស្រី Ann Mills-Griffiths ប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធជាតិនៃគ្រួសារ​អាមេរិកបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាម​។