សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មីនា 29, 2019

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នឹងរៀបចំប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី (ក្របខណ្ឌ ក) ចំនួន៥០នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។

ទាញយកពាក្យសុំប្រឡងជា PDF