ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មេសា 25, 2019

ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត  បានជួបប្រជុំជាមួយលោក Kiichi Kimura ប្រធាន វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្រ្តទេសចរណ៍អន្តរជាតិ (International Tourism Strategy Research Institute Inc.)

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ នៅស្ថានឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន  ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត  បានជួបប្រជុំជាមួយលោក Kiichi Kimura ប្រធាន វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្រ្តទេសចរណ៍អន្តរជាតិ (International Tourism Strategy Research Institute Inc.) ព្រមទាំងសហការី  មកពីស្ថាបន័នានា ដើម្បីពិភាក្សាលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍ រវាងប្រទេសទាំងពីរ។