ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មិថុនា 29, 2019

ឯកឧត្តម  ឃួន  ផុនរតនៈ  ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអេហ្ស៊ីបបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាតុមូលក្រោមប្រធានបទ  “Protection of Domestic Workers” រៀបចំដោយអង្គការ​អន្តរជាតិ IOM និងស្ថានទូតហ្វីលីពីន  នៅទីក្រុងគែរ ប្រទេសអេហ្ស៊ី​ប

ថ្ងៃទី២៨  ខែមិថុនា  ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម  ឃួន  ផុនរតនៈ  ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអេហ្ស៊ីបបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាតុមូលក្រោមប្រធានបទ  “Protection of Domestic Workers” រៀបចំដោយអង្គការ​អន្តរជាតិ IOM និងស្ថានទូតហ្វីលីពីន  នៅទីក្រុងគែរ ប្រទេសអេហ្ស៊ី​ប។