ដំណឹង

  • ខែ​កក្កដា 30, 2019

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍នៅពេលអញ្ជើញដល់ទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍នៅពេលអញ្ជើញដល់ទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥២ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ពីថ្ងៃទី ៣០ខែកក្កដា ដល់ទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩។