សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 30, 2020

របាយការណ៍សង្ខេបរបស់ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូ និងជារដ្ឋលេខាប្រចាំការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ស្តីពីសមិទ្ធផលដែលក្រសួងសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ២០១៩។