សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មីនា 28, 2020

វិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) ។