សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មិថុនា 24, 2020

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេសអាស៊ាន កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍នយោបាយ- សន្ដិសុខ លើកទី២១ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានលើកទី២៦ ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ។