សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មិថុនា 26, 2020

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៦ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ។