សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 30, 2020

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន និងចក្រភពអង់គ្លេស ស្តីពីការឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ (តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ) នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។