អនុក្រឹត្យ

  • ខែ​តុលា 14, 2020

អនុក្រឹត្យស្តីពីការប្រើប្រាស់ និងការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិបង្កក នៃហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ។