សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2020

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូកបីលើកទី២៣ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ។