សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2020

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី១១ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។