ព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 25, 2020

ឯកឧត្ដម ចែម វីឌ្យ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Jan Scazighino ភារធារីនៃការិយាល័យស្ថានទូតកាណាដាប្រចាំកម្ពុជា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម ចែម វីឌ្យ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Jan Scazighino ភារធារីនៃការិយាល័យស្ថានទូតកាណាដាប្រចាំកម្ពុជា ។