សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 24, 2021

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ។