ព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 28, 2021

លោកជំទាវ សឿង រដ្ឋចាវី រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ឧត្ដមមន្រ្ដីកម្ពុជា-អូស្រ្ដាលី លើកទី២

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ សឿង រដ្ឋចាវី រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ឧត្ដមមន្រ្ដីកម្ពុជា-អូស្រ្ដាលី លើកទី២ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ។