ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • ខែ​សីហា 18, 2016

សាលដីកាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ (ICJ) ទាក់ទងរឿងក្តីប្រាសាទព្រះវិហារ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦២

 

ទាញយកសាលដីកាជាភាសាខ្មែរ