សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មីនា 31, 2017

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​របស់​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​សមាជ​វិ​​សា​មញ្ញ​របស់​គណ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ។​