សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ឧសភា 19, 2017

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរួមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន