សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ឧសភា 19, 2017

អត្ថបទសម្ភាសរវាង ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជាមួយការសែត China Youth Dairy