សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ឧសភា 24, 2017

សេចក្តីថ្លែងការការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា