អនុក្រឹត្យ

  • កក្កដា ៥, ២០១៧

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ