កិច្ចសម្ភាសន៍

  • ខែ​កក្កដា 17, 2017

អត្ថបទសម្ភាស រវាងឯកឧត្តមប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជាមួយការសែត China Youth Daily