សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 12, 2017

សេច​ក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​ក្រ​សួង​ការ​ប​រ​ទេស​ និង​ស​ហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​អន្ត​រ​ជាតិ​។