ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​កញ្ញា 13, 2017

ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ បានអញ្ជើញចូលរួម ” សន្និសីទលើកទី២៣នៃក្រុមប្រឹក្សាអតីត និស្សិតអាសា៑នសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន “

នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ បានអញ្ជើញចូលរួម ” សន្និសីទលើកទី២៣នៃក្រុមប្រឹក្សាអតីត និស្សិតអាសា៑នសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន ” រៀបចំដោយស្ថានទូត ជប៉ុនប្រចាំប្រទេសប្រុយណេ។