ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​កញ្ញា 13, 2017

២០១៧ ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រុ៑យណេ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើក ” កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាលអាសា៑ន លើកទី១៣ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត “

នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រុ៑យណេ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើក ” កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាលអាសា៑ន លើកទី១៣ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅ ពីថ្ងៃទី ០៥ ដល់ ០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅប្រទេសប្រុ៑យណេ។