សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 14, 2017

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។