ទស្សនកិច្ចការងារ

  • កញ្ញា ២៥, ២០១៦

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៍ ដល់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក (VOA) នៅទីក្រុងញូវយ៉ក

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ផ្តល់សម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក (VOA) នៅទីក្រុងញូយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក

pictsep25_565x364